REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy, zwany dalej Sklepem, znajdujący się pod adresem www.sklep.madora.pl prowadzony jest przez Zakład Produkcyjno Handlowy MADORA Mariusz Wojciechowski z siedzibą w Głownie 95-015 przy ul. Bielawska 97, NIP: 733-112-75-31 REGON: .

2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki sprzedaży produktów przez Sklep.

II. Sklep internetowy

1. Sklep jest wyobrędnioną częścią strony www.madora.pl.

2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a firmą Z.P.H. MADORA.

4. Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie są fabrycznie nowe i zostały dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Wszystkie ceny za produkty podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

III. Klienci Sklepu

1. Klientem Sklepu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, która dokona rejestracji w Sklepie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza.

2. Po dokonaniu rejestracji Klient może korzystać ze Sklepu posługując się własnym loginem i hasłem. Login i hasło są przypisane jednemu, konkretnemu Klientowi.

IV. Składanie i przyjęcie oferty

1. Zamówienia Klientów na produkty sprzedawane w Sklepie przyjmowane są za pośrednictwem sklepu internetowego.

2. Zamówienia można składać całodobowo przez cały rok.

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy.

4. Klient może anulować zamówienie telefonicznie/faksem pod numerem 42 719-44-48 lub drogą mailową na adres poczty elektronicznej biuro@madora.pl

5. Sklep potwierdza zawarcie umowy poprzez wysłanie automatycznie wygenerowanego listu elektronicznego.

6. W przypadku gdy zamówienie obejmuje produkty, które nie są dostępne w magazynie Sklepu, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta najpóźniej w następnym dniu roboczym po przyjęciu zamówienia.

V. Realizacja umowy

1. Umowy są realizowane w terminie 2 dni od dnia ich zawarcia w przypadku wyboru płatności przy odbiorze oraz w terminie 2 dni od dnia zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sklepu w przypadku wyboru przedpłaty.

2. Terminy realizacji określone w ust. 1 nie dotyczą produktów:

a/ przy których podano inny termin realizacji. Do tych produktów stosuje się termin realizacji, który został podany przy produkcie,

b/ o właściwościach określonych indywidualnie przez Klienta (tj. produkowanych na indywidualne zamówienie). W takich przypadkach termin realizacji zostaje każdorazowo ustalony przez strony.

3. Jeżeli termin realizacji poszczególnych produktów jest różny, realizacja następuje w terminie dłuższym.

VI. Formy płatności

1. Zapłata za produkty może nastąpić w następujący sposób: a/ płatność przy odbiorze – tzw. opcja „za pobraniem”, b/ przedpłata – przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy Sklepu nr 38 1050 1461 1000 0090 4039 6914

VII. Wysyłka

1. Wysyłka produktów następuje za pośrednictwem:

Firmy kurierskiej – koszt wysyłki wynosi:

- w przypadku opcji „za pobraniem” – 15,00 zł,
- w przypadku przedpłaty – 11,00 zł.

2. Koszty wysyłki produktów pokrywa Klient.

VIII. Odstąpienie od umowy i Reklamacje

1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając na adres Sklepu oświadczenie na piśmie (Wzór oświadczenia o odstąpieniu) w terminie 14 dni od otrzymania produktów objętych umową. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W razie odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą.

3. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zakupionych produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania i być uszkodzony. Zwrot jest możliwy tylko w przypadku gdy produkt nie był używany i nie został w żaden sposób zniszczony. Towar powinien zostać odesłany przez Kupującego w stanie nie naruszonym, w oryginalnym opakowaniu nie powodującym deformacji miseczek, z metkami i wraz z dowodem zakupu.

5. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje w wypadkach:

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

b) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

6. Sklep gwarantuje zwrot wartości produktu w ciagu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Pieniądze zostana zwrócone przelewem na konto wskazane przez Kupujacego bez kosztów przesyłki. Koszt dostawy i odesłania towaru pokrywa Kupujący i nie podlega one zwrotowi. Wszelkie zwroty i przesyłki wysłane na koszt firmy nie będą przyjmowane, chyba , że nastapiły wczesniej inne ustalenia.

IX REKLAMACJE

1. Reklamacje powinny być składane pisemnie (listownie, faxem, e-mailem) – zaleca się skorzystanie z Formularza reklamacyjnego – na adres Sklepu Internetowego określony w rozdziale I ust. 1 lub na adres poczty elektronicznej biuro@madora.pl

2. Reklamacje rozpatrywane są: - w przypadku reklamacji Klienta będącego konsumentem – w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Nie rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem; - w przypadku reklamacji Klienta nie będącego konsumentem – w terminie 30 dni dni od dnia złożenia reklamacji.

3. Klient nie będący konsumentem może złożyć reklamację w terminie 14 od otrzymania produktu wadliwego lub niezgodnego z umową. Podstawą reklamacji jest protokół szkody sporządzony przez pracownika firmy kurierskiej (w przypadku uszkodzenia produktu podczas wysyłki), oraz dowód zakupu produktów. Po upływie terminu, o którym mowa w zd. 1, lub w przypadku braku protokołu szkody (w przypadku uszkodzenia produktu podczas wysyłki) i dowodu zakupu produktów, Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmii za wady towaru.

4. W razie stwierdzenia, że reklamacja Klienta nie będącego konsumentem jest nieuzasadniona ponosi on wszelkie koszty związane z reklamacją.

5. Reklamacji nie podlega towar odesłany do nas w miękkim opakowaniu powodujący deformacje kostiumu. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, propozycje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta. Reklamacji nie podlegają: - naturalne zużywanie się materiału - kostiumy posiadające uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji. W przypadku gdy towar jest nie zgodny z umową kupujący może żądać: - w pierwszej kolejności – nieodpłatnej naprawy - jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie towar zostanie wymieniony na nowy. Przesyłki z wymienionymi produktami odesłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłką zwykłą, chyba, że klient zażyczy sobie aby wysyłka była na jego koszt. Sklep gwarantuje zwrot wartości produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na konto wskazane przez Kupującego. Koszt dostawy i odesłania towaru pokrywa Kupujący i nie podlegają one zwrotowi. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

X. Gwarancja

1. Wszystkie produkty objęte są 12-miesięczną gwarancją na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym. 2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień Klienta, który nabył Produkt u Sprzedawcy, wynikających z niezgodności towaru z umową określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

XI. Wymiana

1. Sklep dopuszcza możliwość wymiany produktu na produkt w innym rozmiarze dostępny w Sklepie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 42 719-44-48 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@madora.pl dokonanym w terminie 3 dni od otrzymania produktu.

2. Produkt należy odesłać na adres Sklepu w terminie 7 dni od otrzymania produktu pod rygorem nieuwzględnienia wymiany.

3. Koszty związane z wymianą (tj. koszt wysyłki produktu do Sklepu i wysyłki zwrotnej do Klienta) ponosi Klient.

XII. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Produkcyjno Handlowy MADORA Mariusz Wojciechowski z siedzibą w Głownie przy ul. Bielawska 97, NIP: 733-112-75-31.

2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu realizacji umów, a także w celach marketingowych Administratora danych.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi element niezbędny rejestracji i dokonywania zakupów w Sklepie. Brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia realizację celów, o których mowa w ust. 2.

4. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926 z późn. zm.).

5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania (w tym uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania) i usunięcia – poprzez panel Klienta lub kierując stosowne żądanie pocztą elektroniczną na adres biuro@madora.pl

XIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, a także Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.sklep.madora.pl .

  • Zarejestruj się

Zarejestruj nowe konto

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password